<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="WEB_ASP_NET.Admin.Login" %>
ĐĂNG NHẬP ĐỂ QUẢN TRỊ WEB
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?